سفارش تبلیغ
صبا ویژن
بوستان گل و دوستان

ازیک معتادپرسیدند چطورشد که معتادشدی؟گفت بابچه هاقرارگذاشتیم روزهای
تعطیل تفریحی بکشیم یه دفعه خوردیم به عیدنوروز.!مردبرای دیدن وضع تحصیل پسرش به مدرسه رفت.مدیربه اوگفت:شمانیم ساعت
دیرآمدید.مرد:چرا؟مدیر: چون نیم ساعت پیش،پسرت برای تشییع جنازه شمارفت.


به یه خسیس میگن حقوقت دوبرابرشده. فو